- Agadex s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Od 1.januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z., ktorý nahradil zákon 223/2001 Z.z.

Pomôžeme Vám zorientovať sa v povinnostiach daných ustanoveniami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a zároveň splniť vyplývajúce požiadavky v rozsahu, podľa predmetu činnosti Vašej spoločnosti, ako aj štandardných požiadaviek z prevádzkovania priestorov.

Základné činnosti:
• Súpis odpadov na mieste vzniku z činnosti objednávateľa – pôvodcu odpadov.
• Kategorizácia odpadov pôvodcu podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
• Spracovanie dokumentácie – Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov.
• Spracovanie dokumentácie – Plán opatrení v prípade havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
• Určenie miest nakladania a zhromažďovania odpadov.
• Vedenie evidencie odpadov v aktuálnom roku.
• Kontrola dodržiavania povinností pôvodcu odpadov s periodicitou raz mesačne.
• Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za aktuálny rok.
V rámci spolupráce poskytujeme aj zastupovanie pôvodcov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy na základe mandátnej zmluvy a osobitného splnomocnenia.
Pristupujeme ku každej spoločnosti individuálne a aj výkon uvedených činností prispôsobujeme potrebám a možnostiam klienta tak, aby sme dosiahli splnenie zákonom stanovených požiadaviek s minimálnym vplyvom na chod a rozvoj Vašej spoločnosti.

Úplné znenie zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Vám ponúkame na stiahnutie.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky