- Agadex s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Inžiniering - Inžinierska činnosť v stavebníctve
Súbor výkonov inžinierskych činností.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov
- obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby,
- objasnenie základných cieľov s odberateľom,
- zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie,
- zabezpečenie výberu staveniska.
2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie
- prerokovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu prác a v závere prác,
- prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného rozhodnutia,
-vypracovanie návrhu na začatie územného konania.

3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie
- prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu,
- vypracovanie žiadostí na začatie stavebného konania,
- vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu.

4.Zabezpečenie dopracovania projektu pre realizáciu stavby

5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby

6. Práce spojené s realizáciou stavby
- aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie,
- zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie,
- zabezpečenie zmien potrebných povolení.
7. Práce po dokončení stavby
- zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie stavby alebo jej častí,
- spolupráca s investorom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
- účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky