Základné činnosti

Jednoduchý postup prác

1

Prídeme k vám

Zhodnotíme situáciu vo vašej spoločnosti

2

Dohoda

Dohodneme sa na forme spolupráce

3

Navrhneme riešenie

Navrhneme riešenia tak, aby vás nezaťažovali a pomohli vám dodržiavať platnú legislatívu

4

Vypracujeme

Potrebné dokumentácie, identifikačné listy, evidencie

5

Zabezpečíme

Potrebné registrácie, rozhodnutia, súhlasy a stanoviská

6

Zastupujeme

Zastupujeme vás pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

7

Evidujeme a hlásime

Robíme evidencie a podávame hlásenia podľa termínov, ktoré nám ukladá zákon a vyhlášky.

8

Pohoda a úsmev

Robíme si našu prácu a vy ste v pohode s úsmevom

Zobraziť viac

(1) Vypracujeme súpis odpadov na mieste vzniku z činnosti pôvodcu odpadov. (2) Určíme miesta nakladania a zhromažďovania odpadov. (3) Kategorizujeme odpady pôvodcu podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. (4) Spracujeme dokumentácie – Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov. (5) Spracujeme dokumentácie – Opatrenia v prípade havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov. (6) Vedieme evidencie odpadov v aktuálnom roku. (7) Spracujeme a podáme ročné ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za aktuálny rok. (8) Spracujeme a podáme sprievodne listy nebezpečných odpadov- SLNO. (9) Spracujeme ohlásenia týkajúce sa výrobcov vyhradeného výrobku, distribútora, v prípade, že pôvodca má tieto povinnosti. (10) Zastupujeme pôvodcov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy na základe mandátnej zmluvy a osobitného splnomocnenia. (11) Zabezpečujeme potrebné registrácie, rozhodnutia, povolenia a súhlasy. (12). Kontrolujeme dodržiavanie povinností pôvodcu odpadov. (13) Kompetentne a metodicky riadime plnenia všetkých povinností vyplývajúcich z právnych a interných predpisov organizácie. (14) Spolupracujeme na tvorbe stratégie a politiky organizácie s dôrazom na ekologickú a ekonomickú stránku. (15) Spolupracujeme s kontrolnými orgánmi životného prostredia.